logo-ministerio Logo_de_la_CMT_5 ncc-member-logo_small_4 sattdt coiticv_2

Nº Registro Empresa Instaladora de Telecomunicaciones: 11721

CatalàEspañolEnglish
 • Facebook: x04n.wisp

CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS A LA XARXA WIFI X04N

Aquestes condicions generals i els seus annexos regulen el contracte establert entre el client i X04N WISP S.L., amb domicili social en /C Bautista Aparici, n°1 , 46812 - Aielo de Malferit (València), amb NIF: B98260334 i n° de registre en la CMT: 2010/1423.

1.- OBJECTE.

Pel present contracte, X04N WISP S.L. posa a la disposició del client l'accés a la xarxa WIFI X04N més els següents serveis, seleccionats per ell mateix. Les condicions del present contracte i les seves definicions específiques es troben detallades en els corresponents annexos a aquest document.

 • Accés a la Xarxa WIFI X04N.
 • Accés a Internet.
 • VPN.
 • Videovigilància.
 • Streaming de Video.
 • Streaming de So.
 • Correu Electrònic.
 • Servidor de Web.
 • Blog.
 • Videoconferència IP.
 • Veu IP.
 • Aplicacions “Cloud”.
 • Terminal Remot de Baix Cost.
 • Jocs Online.
 • Aplicacions Comerciales Remotes.
 • Concesió de Serveis.
 • Col.laboració Xarxa WiFi.

2.- SOBRE EL PRESENT CONTRACTE.

Els següents punts fan referència a aspectes generals del present contracte i les seves futures ampliacions (via annexos).

2.1.-ACTIVACIÓ DEL CONTRACTE.

El contracte i les seves futures ampliacions (via annexos) no entrarà/n en vigor fins que s'hagin complert les següents condicions:

 a) Validació i confirmació per part de X04N WISP S.L. de la viabilitat tècnica per a la prestació del servei amb els nivells de qualitat adequats.

b) Obtenció de l'autorització del propietari o Junta de Propietaris per a l'accés i instal·lació dels equips i terminals per part de X04N WISP S.L.

c) El compliment dels requisits exposats en el punt 3.3 “REQUISITS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI”.

2.2.-VIGÈNCIA DEL CONTRACTE.

Consultar els annexos referits als serveis contractats.

2.3.- CANCELACIÓ DEL CONTRACTE.

El present contracte i les seves futures ampliacions (via annexos) es cancel·larà/n per les causes generals admeses legalment i, en particular, per les següents:

 a) Per finalització del termini contractual o de les seves renovacions.

b) Per no compliment de les presents condicions contractuals per alguna de les parts, especialment pel retard en el pagament total o parcial, durant un temps superior a un mes, des de la presentació de la factura, sent això comunicat per X04N WISP S.L., amb antelació, al client.

c) Per decisió unilateral del client, prèvia comunicació a X04N WISP S.L. amb una antelació mínima de 15 dies a la data que desitgi donar per cancel·lat el contracte. No obstant això, el client, es compromet a respectar les condicions de cancel·lació (veure “CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ” en els annexos corresponents) i els períodes mínims de permanència, estipulats en cada annex contractat.

d) Per la negligent utilització del servei per part del client que pogués suposar una amenaça a la integritat de la xarxa de WIFI X04N, o bé, al respecte i intimitat de tercers.

e) En cas de pèrdua per part de X04N WISP S.L. de la llicència concedida per la CMT i que li habilita per a la prestació del servei.

 En qualsevol cas, la cancel·lació, per qualsevol de les parts, o terminació del present contracte no exonerarà al client ni del compliment de les seves obligacions pendents enfront de X04N WISP S.L. ni del compromís, per part del mateix, referent a les condicions de cancel·lació dels annexos contractats (veure “CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ” en els annexos corresponents).

2.4.- DOCUMENTS CONTRACTUALS.

Les presents condicions contractuals i les seves futures amplicaciones (via annexos), juntament amb la fulla de pressupost/s i altres possibles documents que siguin signats entre el client i X04N WISP S.L. constituïxen un únic contracte, i seran obligatoris per a les parts d'acord amb els seus termes.

2.5.- LLEI APLICABLE I FUR.

El present contracte i les seves futures ampliacions (via annexos) es regirà/n per la llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, es sotmeten per a cas de conflicte en la interpretació o aplicació d'aquest contracte i ampliacions (via annexos), al dels Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili de X04N WISP S.L. o del lloc del compliment de l'obligació.

3. - SERVEI.

Es detallen a continuació punts específics al servei ofert per X04N WISP S.L.

3.1. – PREU DEL SERVEI.

Consta de dues parts clarament diferenciades.

3.1.1. – PRESUPOST D'INSTAL.LACIÓ.

Aquest haurà de ser acceptat, signat i abonat pel client. Podent, el pressupost d'instal·lació, ser varis depenent dels serveis annexos contractats.

3.1.2. – QUOTA MENSUAL.

Només en cas que els serveis contractats la requereixin.

3.1.2.1.- TARIFES.

El servei prestat serà facturat al client segons les tarifes en vigor a cada moment. L'import del servei es veurà incrementat pels impostos que resultin d'aplicació durant la vigència del present contracte i els seus possibles annexos. Les tarifes vigents a la signatura d'aquest contracte són les quals figuren en els annexos rererentes a cada servei.

3.2. - CONDICIONS DEL SERVEI.

X04N WISP S.L. presta el servei exclusivament en les zones de cobertura on estigui implantat. X04N WISP S.L. es compromet a prestar el servei dintre dels límits de cobertura però no pot garantir de forma absoluta que el servei inclogui tota l'àrea on estigui implantat ni que aquest sigui accessible pel client en un moment determinat. En qualsevol cas X04N WISP S.L. no serà responsable d'interrupcions o mal funcionament del servei causat/s per condicions atmosfèriques adverses o per causes alienes a X04N WISP S.L.

3.3. - REQUISITS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI.

Tot servei ofert per X04N WISP S.L. necessita, per a la seva viabilitat, del compliment dels següents requeriments:

a) Haver estat satisfactoris els punts a) i b) del punt 2.1 “ACTIVACIÓ DEL CONTRACTE”.

b) La signatura i pagament de la quantitat indicada en el pressupost, del present contracte i dels seus annexos per part del client. Aquesta signatura i pagament suposa, per al client, la seva plena conformitat a la instal·lació i activació del servei. A partir d'aquest moment, X04N WISP S.L. estarà facultat per a instal·lar i facturar el servei al client signant. L'acceptació, sense reserves, del present contracte és condició indispensable per a la prestació del servei per part de X04N WISP S.L. El client manifesta, en tal sentit, haver llegit, entès i acceptat el present contracte i els seus annexos.

4.- FACTURACIÓ I PAGAMENT.

X04N WISP S.L. facturarà al client les quantitats corresponents al servei prestat. X04N WISP S.L. facturarà mensualment, i de forma anticipada.

El client tindrà dret a obtenir factures, en format electrònic, que s'enviaran via correu electrònic i detallades a nivell de servei contractat.

El període de facturació estarà comprès des del dia 1° de mes fins al dia 1° del següent, aquest últim no inclòs. L'emissió de la factura es produirà aproximadament 10 dies després a l'inici del període de facturació. L'import de la primera quota mensual serà proporcional al nombre de dies que el servei hagi estat disponible, dintre del període de facturació. Aquest criteri s'aplicarà, igualment, en el cas que el client sol·liciti una ampliació del mateix (via annexos).

X04N WISP S.L. únicament acceptarà la domiciliació bancària com mitjà de pagament. Excepcionalment, en el cas de retard en els pagaments per part del client, X04N WISP S.L. li oferirà al client, perquè satisfaci l'import, els següents mitjans de pagament: pagament en finestreta, ingrés a compte i transferència bancària. No obstant això el client haurà d'abonar la factura retardada més un recàrrec del 10% sobre l'import total de la factura amb un mínim de 3€ en concepte de tramitació d'impagaments.

5.- OBLIGACIONS

El següent punt detalla les obligacions i els seus límits per a les parts contractants.

5.1.- OBLIGACIONS DE X04N WISP S.L.

X04N WISP S.L. assumeix enfront del client les següents obligacions en relació amb servei:

a) Efectuar tot el possible per a prestar el servei/s de forma continuada d'acord amb les característiques tècniques i compromisos de qualitat establerts .

b) Informar al client, amb l'antelació possible, de qualsevol eventualitat coneguda i que pugui afectar a la normal prestació del servei o a una variació substancial de les seves condicions.

c) Facilitar al client els aclariments que aquest sol·liciti en tant a les condicions del servei, la facturació i altres aspectes rellevants d'aquest contracte.

5.2.- OBLIGACIONS DEL CLIENT.

El client s'obliga enfront de X04N WISP S.L. a:

a) Utilitzar i connectar amb la xarxa de X04N WISP S.L. exclusiva i únicament terminals, cables, connectors i qualssevol altres equips o elements d'equip adequats per a aquesta connexió, sempre que contin amb els corresponents certificats d'homologació i acceptació que acreditin el compliment dels estàndards de qualitat i especificacions tècniques que siguin d'aplicació, i complir amb la normativa en vigor respecte al seu ús. El client serà responsable dels danys causats que poguessin derivar-se per la connexió d'aquests equips a la xarxa de X04N WISP S.L.

b) Complir amb les obligacions de pagament en els termes del present contracte i els seus annexos.

c) Complir amb les instruccions que X04N WISP S.L. transmeti en relació amb el servei.

d) Abstenir-se, en la mesura del possible, de manipular els equips instal·lats per X04N WISP S.L. sent responsable dels desperfectes o deterioracions que poguessin derivar-se per aquestes manipulacions.

e) Facilitar a X04N WISP S.L. tota la informació que, segons el criteri de X04N WISP S.L., sigui rellevant, per a solucionar qualsevol tipus d'incidència relativa a la prestació del servei.

f) En cas d'utilització de la xarxa WIFI propietat de X04N WISP S.L. amb finalitat lucrativa, el client haurà de formalitzar i acordar una compensació econòmica a X04N WISP S.L. que serà estipulada contractualment entre el client i X04N WISP S.L. El client no podrà procedir a l'explotació de la seva idea de negoci, referent a l'ús de la xarxa WIFI propietat de X04N WISP S.L., fins que l'esmentat contracte, entre les dues parts, no estigui formalitzat.

5.3.- LIMITS A LA RESPONSABILITAT DE X04N WISP S.L.

X04N WISP S.L. serà responsable, única i exclusivament, dels danys i perjudicis causats al client, com a conseqüència de les actuacions portades a terme de forma directa per a la prestació del servei. X04N WISP S.L. es responsabilitza de les fallades, interrupcions o mal funcionament del servei només quan els mateixos li siguin imputables directament.

No obstant això, X04N WISP S.L. no es responsabilitza de les fallades, interrupcions o mal funcionament del servei quan siguin deguts a una actuació negligent per part del client, o en cas de força major. Així es considerarà actuació negligent:

a) La connexió o manipulació inadequada d'equips que pugui realitzar el client sense intervenció de X04N WISP S.L.

b) El funcionament defectuós del servei derivat de la falta d'homologació dels equips propietat del client o de l'incompliment de les especificacions tècniques i els actes o omissions imputables al client i personal al seu càrrec que impedeixin, limitin o restringeixin la prestació del servei.

En aquests casos, X04N WISP S.L. no serà responsable enfront del client ni per dany al seu negoci ni per pèrdues econòmiques o de qualsevol altre tipus.

6.- ÚS DE LA INFORMACIÓ.

El client i X04N WISP S.L. es comprometen a mantenir en secret tota la informació confidencial que rebin de l'altra part dintre del context del present contracte i els seus annexos.

6.1. – SUBMINISTRADA PEL CLIENT

El client serà l'únic responsable enfront de X04N WISP S.L. de la informació continguda en la base de dades que suporta i que subministri a tercers, així com de qualsevol acció o omissió que violi el secret de les comunicacions i la intimitat de les persones físiques o jurídiques, quedant X04N WISP S.L. exonerada de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se pels usos i continguts de la informació.

Les informacions o serveis que el client proporciona no suposaran vulneració dels drets i llibertats fonamentals reconeguts en la Constitució espanyola i per la resta de l'ordenament jurídic vigent, en particular l'establert sobre protecció de drets dels consumidors i usuaris, la protecció de la infància i la joventut.

6.2. – SUBMINISTRADA PER X04N WISP S.L.

X04N WISP S.L. no assumeix responsabilitat alguna pels continguts d'informacions que no siguin subministrades per ella directament o per l'ús que es pugui fer de dites contingudes. El client s'obliga al compliment de les normes relatives a la propietat intel·lectual i industrial, sent l'únic responsable de les infraccions d'aquesta normativa.

6.3. – RESPONSABILITAT DEL CLIENT.

El client s'obliga a prendre les mesures oportunes per a evitar qualsevol intromissió il·legítima en la intimitat personal o familiar, o d'institucions o entitats físiques o jurídiques, o que suposin violació del dret a l'honor o a la imatge de tercers, sent l'únic responsable d'aquells actes que realitzi que puguin menyscabar aquests drets. El client es compromet igualment a deixar indemne a X04N WISP S.L. de qualsevol reclamació que pogués realitzar-se contra ella i que impliquin una transgressió directa o indirecta, per ell mateix o pels usuaris que pertanyin a la xarxa del client, de les clàusules que antecedeixen. Si el client allotja informació o serveis de tercers, serà responsable de les possibles infraccions que la informació o serveis d'aquests tercers suposin respecte de l'estipulat en aquest contracte. El client serà l'únic responsable que la configuració dels sistemes i equips per a connectar-se a la xarxa WIFI X04N sigui l'adequada per a rebre el servei, no podent imputar-se responsabilitat alguna a X04N WISP S.L. si els equips propietat del client no reuneixen els requisits necessaris per a la recepció del servei. Les instal·lacions del client podran disposar de mitjans propis, claus addicionals, pàgines confidencials i, en general, de quants procediments siguin necessaris per a assegurar les oportunes restriccions a l'accés a les seves bases de dades o aplicacions, o per a identificar als usuaris de les mateixes. X04N WISP S.L. no garantirà la seguretat en els accessos als serveis proporcionats pel client, pel que la inexistència d'aquestes mesures suposarà l'exclusiva responsabilitat del client per l'accés d'usuaris no autoritzats i dels danys i perjudicis que puguin derivar-se. El client observarà estrictament i farà observar als seus usuaris o proveïdors els principis de bona conducta de X04N WISP S.L. en la xarxa WIFI X04N i particularment comprendrà amb caràcter merament exemplificatiu i no exhaustiu l'observança de les disposicions que precedeixen, i a més a més:

a) Abstenir-se de remetre correu electrònic a altres usuaris que no els hagin sol·licitat, siguin o no indiscriminats.

b) Accedir o tractar d'accedir a bases de dades, ordinadors personals o institucions o qualsevol altre suport informàtic, de forma no autoritzada.

c) Obtenir o tractar d'obtenir a través de la xarxa WIFI X04N serveis de qualsevol tipus sense portar a terme la contraprestació econòmica que es sol·licités per l'ofertant.

d) Pretendre o aconseguir alterar o destruir informació de X04N WISP S.L. o d'altres proveïdors o usuaris.

e) Prendre part en activitats que deteriorin la qualitat del servei prestat per altres participants en la xarxa o interferir en l'ús que aquells facin d'aquesta.

6.4. - PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS.

A l'efecte de donar compliment a l'estipulat en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, X04N WISP S.L. informarà al client del tractament de les seves dades de caràcter personal, amb la finalitat de realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb el client i, l'enviament per mitjans tradicionals, d'informació operativa i comercial dels productes i/o serveis de X04N WISP S.L., tret que el client notifiqui per escrit a X04N WISP S.L. la revocació del consentiment per a l'enviament d'aquestes comunicacions comercials.

6.5. - SECRET DE LES COMUNICACIONS.

X04N WISP S.L. es compromet a efectuar tots els esforços necessaris per a l'ofertació dels mitjans tècnics disponibles a cada moment, que permetin garantir el secret de les transaccions del client, sense perjudici de les intervencions que pugui acordar l'autoritat judicial. X04N WISP S.L. quedarà exonerat de tota responsabilitat que pugui derivar-se de l'obtenció pel client o per tercers de la informació disponible en la xarxa i en general en quantes accions o omissions, trenquin la confidencialitat i el secret de les comunicacions.

7. - CONVIVÈNCIA EN LA XARXA

A continuació es detallen els canals bàsics de comunicació i manteniment oferts per X04N WISP S.L. als seus clients.

7.1- OPERACIONS DE MANTENIMENT.

X04N WISP S.L. podrà, al llarg d'un temps estrictament necessari retirar el servei o establir-lo per una ruta alternativa a fi d'efectuar prova, operacions de control, ajustaments i manteniment amb la finalitat d'assegurar el bon estat de funcionament del servei (Operacions Planificades). En aquest cas, es comunicarà al client l'esmentada circumstància amb una antelació mínima de 48 hores.

7.2. - SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

El servei d'atenció al client consisteix en un servei d'assistència tècnica telefònica o via correu electrònic que comprèn un servei de diagnòstic i un servei de resolució d'incidències. Sent aquestes últimes facturables al client quan la causa de la incidència sigui d'actuació dolosa o culposa (vegi el punt 5.3 “LIMITS A LA RESPONSABILITAT DE X04N WISP S.L.”) per part del client.

7.3.- RECLAMACIONS.

El client haurà de dirigir a X04N WISP S.L. les reclamacions que puguin plantejar-se, en relació amb qualsevol aspecte de la prestació del servei i de la seva facturació, utilitzant els canals de comunicació que X04N WISP S.L. tingui habilitats a aquest efecte, com són la via telefònica o el correu electrònic.

Política de Privadesa                                                                                    Condicions Generals